Privacy- & Cookiebeleid

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Stichting Wielerronde Breezand, gevestigd te Breezand,

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66177146, hierna te noemen: `de stichting`​.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan rondevanbreezand@ziggo.nl.

Doelen van het verzamelen van gegevens

Wij verzamelen deze persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • om bestuursleden conform wettelijke vereisten als bestuurder te registreren (KvK);
 • het kunnen benaderen van vrijwilligers voor bijeenkomsten en organiseren van taakverdeling;
 • het kunnen afhandelen van sponsorovereenkomsten;
 • het kunnen afhandelen van deelname aan wielerevenementen;
 • het versturen van facturen;
 • het kunnen afsluiten van verzekeringen;
 • het laten invullen van een contactformulier of contact opnemen met ons;
 • voor publicitaire doeleinden voor de Ronde van Breezand op social media;
 • het uitvoeren van overige voor een sportbond gebruikelijke activiteiten.

Het is van groot belang bewust te zijn van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

Categorieën persoonsgegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

 • uw (zakelijke) NAW-gegevens
 • uw (zakelijke) e-mailadres
 • uw (zakelijke) telefoonnummer
 • bij inschrijvingen voor een evenement vragen wij tevens uw geslacht en leeftijd tijdens het evenement.
 • uw (zakelijke) bankrekeningnummer (bij sponsoring door natuurlijke personen zoals eenmanszaken).

Ook kunnen tijdens het evenement foto’s worden gemaakt voor publicitaire doeleinden op onze website en onze social media.

Grondslag

De AVG kent een aantal grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens:

 • toestemming van de betrokken persoon;
 • de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • de gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • de gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen;

Kunnen wij de gegevensverwerking niet baseren op minimaal één van deze grondslagen, dan hebben wij niet het recht om uw persoonsgegevens te verwerken. U heeft het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken of te laten wijzigen. Dit heeft geen gevolgen voor de verwerking die dan al plaats heeft gevonden.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan dat deze noodzakelijk zijn. Op het moment dat de persoonsgegevens niet meer nodig zijn zullen de persoonsgegevens veilig worden verwijderd of vernietigd, geanonimiseerd of worden verplaatst naar een archief indien dit binnen de wettelijke kaders van bewaarplicht noodzakelijk is.

Ontvangers

Het is mogelijk dat wij ontvangers hebben van de persoonsgegevens die wij verzamelen.

Op het moment dat wij, de stichting, de persoonsgegevens door een verwerker laten verwerken, dan stellen wij met deze verwerker een verwerkersovereenkomst op. Hierin wordt vastgelegd op basis waarvan zij de persoonsgegevens mogen verwerken, onder welke voorwaarden en de uitvoering

daarvan. Dit zorgt voor een adequate bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkene.

Op basis van de relevante wet- en regelgeving mogen wij onder bepaalde voorwaarden onze persoonsgegevens doorgeven aan partijen. Deze wet- en regelgeving (artikel 40-50 AVG) bepaalt de waarborgen waaronder dit mag gebeuren.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de stichting uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de stichting met u heeft, tenzij de stichting wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de stichting te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de stichting op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.

U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de stichting deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de stichting hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De stichting treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de stichting. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De stichting raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De stichting past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De stichting raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de stichting wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de stichting via rondevanbreezand@ziggo.nl.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.